Өгөгдлийн баялгийг бүтээж, шинэ мэдлэг түгээнэ

Хөгжлийн төлөө өгөгдөл” НҮТББ нь анх 2021 оны 6 дугаар сард өгөгдөлд түшиглэн нийгэмд эерэг өөрчлөлт бий болгох зорилгоор мэдээлэл, технологи, өгөгдлийн шинжлэх ухаан, сэтгүүл зүй, засаглал судлаач, тухайн салбарын мэргэшсэн зөвлөхүүд гээд төрөл бүрийн ур чадварыг нэгтгэж, клубын зарчмаар…